Gate Ruler TCG Store League July

Ultima Gaming

Stage n. 1


Rank Player Gate ID Points Bonus Total YYYZZZ T3
1 Jose Ignacio Gonzalez 3500000285 6 0 6 250750 0
2 *********** 3400000013 3 0 3 750250 4
3 Diego Bonilla Fernandez 6800000288 3 0 3 250750 1
4 Zhuchaoqun Zhu Xu 4000000226 0 0 0 750250 5
Meetings

Match n. Table Player 1 Player 2 Result
1 1 Diego Bonilla Fernandez (6800000288) *********** (3400000013) Loser
1 2 Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) Loser
2 1 *********** (3400000013) Jose Ignacio Gonzalez (3500000285) Loser
2 2 Diego Bonilla Fernandez (6800000288) Zhuchaoqun Zhu Xu (4000000226) Winning